menu
MATERIJALNA PODRŠKA NA LOKALNOM NIVOU NAMENJENA UGROŽENIM LICIMA I PORODICAMA

METODOLOŠKE NAPOMENE

Kako klasifikovati raznovrsna davanja u socijalnoj zaštiti?

Analiza sadržaja odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi), urađena je u skladu sa metodologijom Evropskog sistema integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) koju je razvio Eurostat (Statistička kancelarija Evropske unije).

Naime, kako svaka jedinica lokalne samouprave ima pravo da donošenjem odluke kao opšteg pravnog akta kojim reguliše sistem socijalne zaštite na svojoj teritoriji, uključujući i mere materijalne podrške za ugrožena lica i porodice, one se prirodno razlikuju među jedinicama lokalne samouprave jer se donose u skladu sa lokalnim potrebama. Međutim, kako bi se mogle analizirati, postoji potreba da se na jedan uniformni način sistematizuju i predstave.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) je sistematizovanje i analizu lokalnih odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite sačinio koristeći ESSPROS kao evropski priznatu metodologiju za ove namene.

Kako bi se bolje razumeo način na koji su odluke sistematizovane i analizirane, kao i koji je osnovni kriterijum klasifikacije mnoštva različitih prava na materijalnu podršku na lokalnom nivou (prikupljeno je i analizirano 113 odluka u kojima je mapirano 62 vrste materijalne podrške, kao i 1037 pojedinačnih prava u 113 jedinica lokalne samouprave) u nastavku su date informacije o samoj ESSPROS metodologijis

Evropski sistem integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) razvio je Eurostat u saradnji sa predstavnicima zemalja članica Evropske unije krajem sedamdesetih godina XX veka. ESSPROS je nastao kao odgovor na potrebu za specifičnim instrumentom za praćenje efekata socijalne zaštite u zemljama članicama EU i predstavlja harmonizovani sistem koji služi kao instrument analize i uporedivosti finansijskih tokova, ali i broja korisnika nacionalnih sistema socijalne zaštite.

Ciljevi ESSPROS-a su da pruži sveobuhvatan i koherentan opis socijalne zaštite u državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, kroz obuhvatanje socijalnih davanja i njihovog finansiranja, usmerenost na međunarodnu uporedivost i usaglašavanje sa drugim statistikama.

U skladu sa ESSPROS metodologijom, socijalna zaštita obuhvata sve intervencije1 javnih (državnih) institucija i privatnih organizacija2 namenjene smanjenju finansijskog opterećenja domaćinstava i pojedinaca od definisanog skupa rizika ili potreba, pod uslovom da ne postoji identična intervencija3 ili individualni ugovor4 kojima se obezbeđuje zaštita. Socijalna davanja razvrstana su prema funkciji i prema vrsti. Funkcija socijalnog davanja odnosi se na primarnu svrhu za koju se socijalna zaštita obezbeđuje, bez obzira na zakonske ili institucionalne odredbe. Prema ESSPROS metodologiji, rizici ili potrebe koje zahtevaju socijalnu zaštitu prikazuju se kao funkcije sistema socijalne zaštite i obuhvataju sledećih osam rizika/potreba:

1. Socijalna isključenost,
2. Bolest/zdravstvena nega,
3. Invaliditet,
4. Starost,
5. Naslednici,
6. Porodica/deca,
7. Nezaposlenost,
8. Stanovanje.

Pored navedenih funkcija socijalne zaštite koje definiše ESSPROS, za potrebe analize materijalne podrške na lokalnom nivou u Republici Srbiji, a zbog učestalosti i činjenice da se takva davanja u značajnom broju regulišu kroz odluke jedinica lokalne samouprave kojima se definiše obezbeđivanje socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, SIPRU je odlučio da odstupi od evropske prakse i uvede dodatnu, devetu, tzv. „nacionalno specifičnu“ funkciju u oblast socijalne zaštite: obrazovanje. Ovde se zapravo misli na podršku koju je sistem socijalne zaštite obezbedio sa primarnim ciljem podrške u procesu školovanja dece. Naime, u sistemu socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji postoji značajan broj materijalnih davanja (13) koje za primarnu funkciju imaju podršku deci iz osetljivih grupa u sferi obrazovanja (deca iz siromašnih porodica, deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja). Iako ESSPROS ovu funkciju ne prepoznaje kao funkciju sistema socijalne zaštite, ona je zbog svog značaja u sistemu socijalne zaštite na lokalnom nivou u Srbiji dodata kao posebna „nacionalno specifična“ funkcija.

Prema vrsti, materijalna davanja mogu biti novčana ili davanja u naturi. Novčana davanja se odnose na novčana plaćanja, dok se davanja u naturi odnose na nadoknade troškova i direktno pružene robe i usluge.

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • davanja koja podrazumevaju direktan prijem novca korisnika od strane, u ovom slučaju, jedinice lokalne samouprave
 • primeri: jednokratna novčana pomoć, novčana pomoć deci, učenicma i studentima bez jednog ili oba roditelja, itd.
 • davanja koja takođe podrazumevaju novčani transfer, ali bez slobodnog raspolaganja novcem; transfer se vrši sa već predodređenom namenom i dešava se obično na relaciji pružalac usluge-finansijer, što je u ovom slučaju jedinica lokalne samouprave
 • primeri: subvencije za prevoz, nadoknada troškova lečenja, itd.

Funkcije sistema socijalne zaštite:

Funkcije u skladu sa ESSPROSS metodologijom

Nacionalno specifična funkcija

 • Socijalna isključenost
 • Bolest/zdravstvena nega
 • Invaliditet
 • Starost
 • Naslednici
 • Porodica/deca
 • Nezaposlenost
 • Stanovanje
 • Obrazovanje

Materijalna davanja svrstana u funkciju socijalna isključenost

Materijalna davanja koja za funkciju imaju smanjenje socijalne isključenosti pojedinaca i domaćinstava obuhvataju različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi, koje su specifično namenjene smanjenju socijalne isključenosti kada ona nije pokrivena ostalim funkcijama. Ova davanja, koja se dodeljuju uz ili bez prethodne provere materijalnog stanja, obezbeđuju prihode, dobra i usluge ljudima sa nedovoljnim primanjima.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju socijalna isključenost obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Finansijska pomoć
 • Ostala novčana davanja
 • Smeštaj
 • Rehabilitacija zavisnika od alkohola i droga
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 76-78.

Materijalna davanja svrstana u funkciju bolest/zdravstvena nega

Materijalna davanja svrstana u funkciju bolest/zdravstvena nega podrazumevaju održavanje prihoda i novčanu pomoć u vezi s bolešću (isključujući invaliditet), dok potreba zdravstvene zaštite obuhvata održavanje, vraćanje i poboljšanje zdravlja zaštićenih osoba bez obzira na uzrok poremećaja. Funkcija bolest/zdravstvena nega obuhvata:

 • novčana davanja koja zamenjuju, u celini ili delimično, gubitak zarade za vreme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili povrede;
 • medicinsku negu u okviru socijalne zaštite za održavanje, vraćanje ili poboljšanje zdravlja ljudi.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju bolest/zdravstvena nega obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Invalidska penzija
 • Prevremena penzija zbog smanjene sposobnosti za rad
 • Naknada za lečenje/negu
 • Ekonomska integracija osoba sa invaliditetom
 • Ostala novčana davanja
 • Smeštaj
 • Pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 • Rehabilitacija
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 57-60.

Materijalna davanja svrstana u funkciju starost

Materijalna davanja svrstana u funkciju starost obuhvataju različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi (isključujući zdravstvenu zaštitu) namenjenih smanjenju rizika koje uzrokuje starost: gubitak prihoda, nedovoljna visina prihoda, nedostatak samostalnosti prilikom obavljanja svakodnevnih obaveza, smanjeno učestvovanje u društvenom životu, itd. Ova davanja omogućavaju:

 • obezbeđivanje zamenskog prihoda u slučaju kada se starija osoba povuče sa tržišta rada;
 • garanciju određenog prihoda kada je osoba dostigla propisanu starost;
 • obezbeđivanje roba i usluga koje su potrebne starijima za lične potrebe ili u cilju njihovog učešća u društvenom životu.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju invaliditet obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Starosna penzija
 • Prevremena starosna penzija
 • Delimična penzija
 • Naknada za lečenje (negu)
 • Ostala novčana davanja
 • Smeštaj
 • Pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 61-65.

Materijalna davanja svrstana u funkciju naslednici

Materijalna davanja svrstana u ovu funkciju imaju za cilj održavanje prihoda, različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi u vezi sa smrću člana porodice. Funkcija naslednici obuhvata davanja koja

 • obezbeđuju privremeni ili stalni prihod licima koja su izgubila supružnika ili drugog bliskog člana porodice, ukoliko je ovaj član bio glavni nosilac domaćinstva;
 • omogućavaju porodici preminulog da plati troškove sahrane i da prevaziđu sve teškoće nastale zbog smrti člana porodice;
 • obezbeđuju dobra i usluge članu/ovima porodice preminulog koja ima pravo na porodičnu penziju

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju naslednici obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Porodična penzija
 • Naknada u slučaju smrti
 • Ostala novčana davanja
 • Nadoknada troškova sahrane
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 66-67.

Materijalna davanja svrstana u funkciju porodica/deca

Materijalna davanja svrstana u ovu funkciju obuhvataju različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi (isključujući zdravstvenu zaštitu) u vezi sa troškovima trudnoće, porođaja i usvojenja, nege i brige o deci i ostalim članovima porodice. Funkcija porodica/deca obuhvata davanja koja:

 • finansijski pomažu domaćinstva koja izdržavaju decu;
 • finansijski pomažu lica koja izdržavaju druga lica;
 • obezbeđuju socijalne usluge kojima se pomaže porodici, a posebno deci.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju porodica/deca obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Novčana davanja
 • Naknada za vreme porodiljskog odsustv
 • Davanje za rođenje deteta
 • Roditeljsko odsustvo zbog nege deteta
 • Porodični ili dečiji dodatak
 • Ostala novčana davanja
 • Nadoknada troškova dnevne brige o deci
 • Nadoknada troškova smeštaja
 • Nadoknada troškova pomoći u kuć
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 68-70.

Materijalna davanja svrstana u funkciju nezaposlenost

Materijalna davanja svrstana u ovu funkciju podrazumevaju različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi u vezi s nezaposlenošću. Funkcija nezaposlenost obuhvata davanja koja:

 • nadoknađuju, u celini ili delimično, iznos koji nedostaje radniku koji je izgubio plaćeni posao;
 • obezbeđuju prihod za osnovne potrebe licima koja stupaju na tržište rada;
 • nadoknađuju iznos koji nedostaje radniku zbog delimične nezaposlenosti;
 • nadoknađuje, u celini ili delimično, iznos koji nedostaje starijem radniku koji je izgubio plaćeni posao pre granice utvrđene zakonom za odlazak u penziju iz ekonomskih razloga;
 • pomažu da se plati obuka ili prekvalifikacija lica koja trže zaposlenje;
 • pomažu nezaposlenima u podnošenju troškova prevoza ili preseljenja u vezi sa traženjem zaposlenja;
 • pomažu kroz odgovarajuća dobra i usluge.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju nezaposlenost obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Davanja u slučaju nezaposlenosti
 • Davanja za prevremenu penziju iz ekonomskih razloga
 • Davanja za stručno usavršavanje
 • Otpremnine u slučaju otkaza
 • Ostala novčana davanja
 • Nadoknada troškova povezanih sa mobilnošću i preseljenjem
 • Stručno usavršavanje
 • Nadoknada troškova usluga pruženih sa ciljem zapošljavanja i pružanja pomoći u traženju zaposlenja
 • Ostala davanja u naturi

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 71-73.

Materijalna davanja svrstana u funkciju stanovanje

Materijalna davanja u okviru funkcije stanovanje čine intervencije države koje imaju za cilj da olakšaju pojedincima i domaćinstvima da snose troškove stanovanja, odnosno da lakše podmire troškove stanovanja.

Prema ESSPROS metodologiji, klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju stanovanje obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • /


 • Naknade troškova stanovanja
  • Socijalno stanovanje
 • Davanja za vlasnike koji stanuju u stambenoj jedinici

Više informacija o funkciji socijalna isklučenost možete pogledati u Priručniku za ESSPROS, na stranama 74-75.

Materijalna davanja svrstana u „nacionalno specifičnu“ funkciju obrazovanje

Materijalna davanja svrstana u ovu funkciju podrazumevaju različite vrste novčane pomoći ili pomoći u naturi u vezi s podrškom deci i mladima u procesu obrazovanja. U ESSPROS metodologiji ova funkcija nije prepoznata kao funkciju sistema socijalne zaštite. Međutim, u sistemu socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji postoji značajan broj materijalnih davanja (13) koje za funkciju imaju podršku deci iz osetljivih grupa u sferi obrazovanja (deca iz siromašnih porodica, deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, deca bez roditeljskog staranja), te je dodata kao posebna, „nacionalno specifična“ funkcija.

Klasifikacija davanja koja su svrstana u funkciju obrazovanje obuhvataju:

Novčana davanja

Davanja u naturi

 • Novčana davanja učesnicima i studentima
 • Stipendije
 • Тroškovi školovanja (prevoz, ishrana, smeštaj, itd.) materijalno ugrožene dece i mladih, dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju
 • Troškovi udžbenika, školskog pribora i druge opreme neophodne za školovanje
 • Troškovi letovanja, zimovanja, ekskurzija i organizovanja škole u prirodi
 • Užina
 • Troškovima prevoza učenika i studenata, kao i roditelja/staratelja/pratioca dece i mladih sa smetnjama u razvoju koja su na redovnom školovanju
 • Ostala davanja u naturi