menu
MATERIJALNA PODRŠKA NA LOKALNOM NIVOU NAMENJENA UGROŽENIM LICIMA I PORODICAMA

Aplikacija koja je pred Vama ima za cilj da:

1. pruži informacije građanima i građankama o vrstama materijalne podrške (novčanim davanjima i davanjima u naturi) na koje imaju pravo u skladu sa odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite u opštinama/gradovima u kojima žive;

2. da zaposlenima u institucijama, organizacijama civilnog društva, istraživačkoj i akademskoj zajednici, kao i drugim zainteresovanim akterima, pruži prikaz sistema materijalne podrške regulisanog odlukama o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji.

Aplikacija je nastala kompilacijom i analizom sadržaja pojedinačnih odluka kojima se regulišu prava na obezbeđivanje socijalne zaštite na lokalnom nivou, sa fokusom na vrste materijalne podrške odnosno materijalna davanja (u novcu ili u naturi). Sva prava navedena ovim odlukama finansiraju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) u Republici Srbiji. Odluke kao opšte pravne akte, donete sa istom namenom, da regulišu sistem socijalne zaštite na svojoj teritoriji, različite jedinice lokalne samouprave u praksi nazivaju različito. Najčešće korišćeni nazivi odluka kao opštih pravnih akata su: Odluka o socijalnoj zaštiti, Odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, Odluka o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite, itd

Aplikaciju je razvio Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

U cilju tačnog, potpunog i blagovremenog informisanja građana/ki, organizacija civilnog društva i drugih aktera o materijalnoj podršci/pomoći koja se pruža na lokalnom nivou, pozivamo jedinice lokalne samouprave da nam dostave novousvojene odluke kojima se reguliše sistem socijalne zaštite na njihovoj teritoriji, uključujući i odluke o izmenama i dopunama postojećih odluka. Sve neophodne informacije i dokumenta predstavnici/e jedinica lokalne samouprave mogu poslati na imejl adresu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije: sipru@gov.rs.